Vizard


กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกประเภทงาน
กรุณาระบุสถานที่จัดงาน
ถึง
กรุณาระบุวันที่จัดงาน
ถึง
กรุณาเลือกรูปแบบการแสดง


รหัสโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้งานได้

ค่าตัวศิลปิน
ค่าเครื่องเสียง
ส่วนลดโปรโมชั่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

รวมทั้งหมด
*ราคานี้รวมค่าเดินทางและที่พักแล้ว

ยืนยันการจอง

จังหวัด
สถานที่จัดงาน
วันที่
เวลา
รูปแบบการแสดง
เครื่องเสียง
จำนวนผู้ร่วมงาน


กรุณาระบุชื่อจริง

กรุณาระบุนามสกุล

กรุณาระบุเบอร์ติดต่อ

กรุณาระบุอีเมล์

ฉันยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน
กรุณายอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

ขอใบกำกับภาษี

กรุณาระบุชื่อบริษัท

กรุณาระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กรุณาระบุที่อยู่