Your happiness matters to us.

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มายแบนด์ จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัท มายแบนด์ จำกัด จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดังนี้

 1. คำจำกัดความ
  1. “บริษัท” หมายถึง บริษัท มายแบนด์ จำกัด
  2. “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้ใช้บริการหรือผู้จะใช้บริการของบริษัท
  3. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวม
  4. “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด ๆ
 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. บริษัทจะเก็บรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการโดยวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
   1. ทางเว็บไซต์ของบริษัท
   2. ทางวาจา
   3. ทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เช่น email หรือ sms
   4. ทางอื่น ๆ
  2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะกระทำการเพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัท และ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการเท่านั้น เช่น
   1. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ เช่น การนัดหมายกับศิลปิน การแจ้งรายละเอียดบริการต่างๆของบริษัท
   2. เพื่อแนะนำบริการให้กับผู้ใช้บริการ
   3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
   4. เพื่อประโยชน์อื่น ๆ ของผู้ใช้บริการในการได้รับบริการที่ดีที่สุดของบริษัท
 3. การเปิดเผยข้อมูล
  1. นอกจากเพื่อประโยชน์ในข้อ 2.2 แล้ว บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อ 2.1 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจะปฏิบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ
 4. สิทธิของผู้ใช้บริการ
  1. ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้โดยร้องขอผ่านช่องทางที่บริษัทเตรียมไว้หรือทาง email
  2. ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ผ่านช่องทางที่บริษัทเตรียมไว้หรือทาง email
  3. ผู้ใช้บริการสามารถระงับการระมวลผลข้อมูล หรือ เพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางที่บริษัทเตรียมไว้หรือทาง email
  4. ผู้ใช้บริการสามารถขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนผ่านช่องทางที่บริษัทเตรียมไว้หรือทาง email
 5. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้านี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด หากมีการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น