Terms and Conditions

ข้อกำหนดการใช้งาน

My Band (“มายแบนด์”) ขอต้อนรับท่าน (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) เข้าสู่เว็บไซต์ของมายแบนด์ (“เว็บไซต์”) 

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะถูกนำมาใช้บังคับกับบริการของมายแบนด์ที่จัดให้แก่ท่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการจองวงดนตรี จองเครื่องเสียง หรือบริการอื่นใดก็ตาม โดยการเข้า, ค้นหา และใช้งานเว็บไซต์

ท่านทราบดีและตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานแล้ว หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายทั้งหลายนี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที 

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจะเป็นการลบล้างบรรดาข้อตกลงหรือความเข้าใจ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ระหว่างท่านกับมายแบนด์เกี่ยวกับเรื่องตามหัวข้อนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

1. คำนิยาม

การกล่าวถึงคำต่างๆ ในข้อกำหนดการใช้งาน หรือส่วนอื่นใดในเว็บไซด์ ให้หมายความดังต่อไปนี้

การแสดงดนตรี ​หมายถึง การขับร้อง การเล่นเครื่องดนตรี และ/หรือ การแสดงใดๆ ที่ใช้เสียงดนตรีทำให้เกิดความบันเทิง

เครื่องเสียง​ให้หมายถึง เครื่องดนตรี ลำโพง ไมค์อุปกรณ์ต่อสัญญานเสียงให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการควบคุมดูแลเครื่องเสียง

งานกิจกรรม​หมายความรวมถึง งานอีเว้นท์ งานแต่งงาน งานเลี้ยง งานเปิดตัวสินค้า งานรื่นเริงใดๆ 

นโยบาย​ให้หมายความรวมถึง แนวทางปฏิบัติต่างๆ นโยบายการดำเนินงาน นโยบายความเป็นส่วนตัว  นโยบายการคืนเงิน คำถามที่พบบ่อย ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้

วงดนตรี​ให้หมายความรวมถึง ผู้แทนของวงดนตรี ศิลปิน นักร้อง และนักดนตรีในวง

เว็บไซต์​หมายถึง www.myband.co.th และApplication Myband และให้หมายรวมถึงเว็บไซต์ ที่เชื่อมต่อ เพิ่มเติมของเว็บไซต์ด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ 

2. ขอบเขตบริการของมายแบนด์

2.1. การจอง และจ้างวงดนตรี​

2.1.1. มายแบนด์ตกลงให้บริการ จัดหา และ/หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อวงดนตรี โดยภายในเว็บไซต์ มายแบนด์ได้จัดให้ท่านสามารถค้นหาวงดนตรี เข้าชมตัวอย่างการแสดงของวงดนตรี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาพถ่าย ผลงานที่ผ่านมา  ตารางการเเสดง รายละเอียด(ต่อไปนี้รวมเรียกว่า“วงดนตรี”) และทำการจองวงดนตรีดังกล่าวเพื่อจ้างให้วงดนตรีทำการแสดงดนตรีในงานกิจกรรมของท่าน ตามวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านระบุใน (หน้าการจองวงดนตรี)

2.1.2. เมื่อการจองวงดนตรีของท่าน ได้รับการยืนยันจากวงดนตรีเรียบร้อยแล้ว มายแบนด์จะแจ้งการยืนยันวงดนตรีให้ท่านทราบผ่านทางโปรไฟล์ของคุณที่เเสดงอยุ่ภายในเวปไซค์ มายเเบนด์เเละอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ระบบได้รับข้อมูลการจองที่ครบถ้วน ในการจองวงดนตรีผ่านทางเว็บไซต์ คำขอจองวงดนตรี และราคาสำหรับการจองวงดนตรีดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ จะกลายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพัน ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำการจองไม่น้อยกว่า 50% ของค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองวงดนตรีตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

2.1.3. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น วงดนตรีที่ท่านเลือกจะเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ ในกรณีที่วงดนตรี ไม่มีเครื่องดนตรี ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระในการจัดหา หรือออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องดนตรี

2.1.4. อัตราค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆจะระบุไว้ในหน้า จองศิลปิน และมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

2.1.5. เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 มายแบนด์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่วงดนตรีทำการแสดงภายใต้งานจ้างตามสัญญานี้

 

2.2. การจองและเช่าเครื่องเสียง​

2.2.1. มายแบนด์ตกลงให้บริการ จัดหา และ/หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเช่าเครื่องเสียง ไฟ จอมอนิเตอร์ เวที.(ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “เครื่องเสียง”) และทำการเช่าเครื่องเสียงดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในงานกิจกรรมของท่าน ตามวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านระบุใน (หน้าการจองเครื่องเสียง)

2.2.2. มายแบนด์จะแจ้งยืนยันการเช่าเครื่องเสียงให้ท่านทราบผ่านทางโปรไฟล์ของคุณที่เเสดงอยุ่ภายในเวปไซค์ มายเเบนด์เเละอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ระบบได้รับข้อมูลการจองที่ครบถ้วน ในการจองเครื่องเสียงผ่านทางเว็บไซต์ คำขอเช่าเครื่องเสียง และราคาสำหรับการเช่าดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ จะกลายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพัน ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำการจองไม่น้อยกว่า 50% ของค่าจ้าง หรือค่าเช่า และค่าใช้จ่ายทั้งหมด มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเช่าเครื่องเสียงตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

2.2.3. อัตราค่าเช่า และค่าใช้จ่ายต่างๆจะระบุไว้ในหน้าจองวงดนตรี และมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า และค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

 

2.3. การยกเลิกการจอง

2.3.1. ท่านสามารถยกเลิกการจองวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียงได้ก่อนวันจัดงานกิจกรรม โดยมายแบนด์สงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำ ดังต่อไปนี้

2.3.1.1. ยกเลิกล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน คืนเงินมัดจำ 20 % 

2.3.1.2. ยกเลิกล่วงหน้า 15 - 29 วันคืนเงินมัดจำ 10 %

2.3.1.3. หากยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม ทางเรามีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน 

2.3.1.4. การจองวงดนตรีบางวงดนตรีไม่มีการคืนมัดจำโปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เงื่อนไขการจองเเสดงอยุ่ในหน้ารายละเอียดวงดนตรีนั้นๆ

2.3.2. มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลา 5 วันนับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียง ของท่านผ่านทางอีเมล์ของมายแบนด์

2.3.3. หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียงล่วงหน้า มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ยังค้างชำระเต็มจำนวน และค่าเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง 

2.4. เหตุสุดวิสัย

กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้วงดนตรีไม่สามารถทำการแสดงได้ ดังต่อไปนี้

2.4.1. หากวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงในระหว่างที่มีการจ้าง วงดนตรีจะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน และส่งข้อมูลนักร้องใหม่มาให้ลูกค้าก่อนการแสดงอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากลูกค้าตัดสินใจไม่จ้างด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า

2.4.2. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด จนถึงขนาดทำให้ไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง มายแบนด์ หรือ วงดนตรี หรือ เครื่องเสียง จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวทันที และสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้

 

2.5. ข้อจำกัดความรับผิด

2.5.1. มายแบนด์ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งการรับรอง การรับประกัน หรือภาระหน้าที่ไม่ว่าประการใดก็ตาม เกี่ยวกับคุณภาพ สถานะหรือความเหมาะสมของวงดนตรีต่างๆที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลที่มายแบนด์จัดแสดงในหน้าเว็บไซด์เกี่ยวกับวงดนตรีนั้นอ้างอิงตามข้อมูลที่มายแบนด์ได้รับจากวงดนตรี ซึ่งวงดนตรี มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการแจ้งรายละเอียดของวงดนตรี ภาพถ่าย ภาพวีดีโอตัวอย่างการแสดงดนตรี รวมทั้งข้อมูลอื่นที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ทั้งหมด แม้ว่ามายแบนด์จะได้ใช้ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ในการให้บริการของมายแบนด์ตามสมควรแล้วก็ตาม มายแบนด์ไม่อาจทำการตรวจสอบและไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหลายเป็นความจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นปัจจุบันหรือไม่ มายแบนด์ไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดของข้อมูล ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เป็นความจริง หรือการไม่ให้ข้อมูล วงดนตรียังคงเป็นผู้รับผิดชอบตลอดเวลาถึงความแท้จริง ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับวงดนตรีที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์

2.5.2. มายแบนด์ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของมายแบนด์ที่จะไม่รับลูกค้าหรือการจองวงดนตรี และ/หรือเช่าเครื่องเสียง (หรือในบางกรณี อาจทำการยกเลิกการจองวงดนตรีและ/หรือเครื่องเสียงที่ยืนยันแล้ว) และ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม มายแบนด์ไม่จำต้องอธิบายถึงเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าว ในกรณีที่มายแบนด์ปฏิเสธหรือยกเลิกการจองวงดนตรีและ/หรือเครื่องเสียง และได้มีการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินจองวงดนตรีและ/หรือเครื่องเสียงคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ มายแบนด์ยังขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของมายแบนด์ที่จะสกัด จำกัดการใช้งาน ผู้ใช้จากเว็บไซต์อย่างถาวรหรือชั่วคราว ผู้ใช้ที่ถูกห้ามใช้งานจะต้องไม่พยายามที่จะใช้เว็บไซต์ภายใต้ชื่ออื่นหรือผ่านทางผู้ใช้งานอื่น 

2.5.3. การจองศิลปินผ่านมายแบนด์  ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายแบนด์ขออนุญาตใช้งานจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้ที่ “เพลงที่ศิลปินเล่น”

2.5.4. มายแบนด์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการกระทำ หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงการกระทำใดๆอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีการตกลงกันระหว่างวงดนตรีและ/หรือเครื่องเสียง กับลูกค้านอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งยืนยันการจองของมายแบนด์ การจำกัดความรับผิดนี้ ครอบคลุมทั้ง แต่ไม่จำกัดถึง การแสดงดนตรี และการเล่นเพลงใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความตกลง และการอนุญาตของมายแบนด์

2.5.5. หากเครื่องเสียงที่ท่านเช่า ไม่สามารถใช้งานได้ในวันจัดงานกิจกรรม โดยไม่ใช่ความผิดของท่าน มายแบนด์ตกลงจัดหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันมาชดเชย

 

3. ข้อจำกัดการใช้งานเว็บไซด์

3.1. มายแบนด์อนุญาตให้แก่ท่านในการใช้สิทธิที่มีขอบเขต อันจำกัด เฉพาะส่วนบุคคล และไม่อาจโอน หรือไม่อาจให้อนุญาตช่วงได้ และอาจเพิกถอนได้ในการเข้าและใช้เว็บไซต์เท่าที่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งาน  

3.2. มายแบนด์ขอสงวนสิทธิหรือการอนุญาตใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ ของมายแบนด์ และ/หรือวงดนตรี และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่มายแบนด์ตามกฎหมาย ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์เพื่อการสอบถามหรือการจองวงดนตรี และเครื่องเสียงโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

3.3. ท่านรับรองว่ารายละเอียดการชำระเงินที่ท่านให้แก่มายแบนด์นั้นถูกต้องทั้งหมด และได้ให้ข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องแก่มายแบนด์และทราบดีว่ามายแบนด์อาจใช้รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการติดต่อกับท่านในกรณีที่ความจำเป็น

3.4. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต(ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมายแบนด์ก่อนล่วงหน้า 

3.5. ท่านตกลงที่จะไม่ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่อาจเห็นได้ว่าเป็นการอันตราย อนาจาร ลามก ไม่เหมาะสม ชั่วช้าเลวทราม รุนแรง หมิ่นประมาท ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหยียดสีผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ ดูหมิ่น ข่มขู่ หลอกลวง รบกวน เกลียดชัง หรือที่อาจถูกต่อต้านได้ประการอื่น ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลหมิ่นประมาท กล่าวร้าย แจ้งเท็จ หรือดูหมิ่น

4. ข้อกำหนดการใช้งานนี้สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดใช้บังคับไม่ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะบังคับได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่และไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดที่มีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับได้ 

5. ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

 

 

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น