Your happiness matters to us.

Terms and Conditions

ข้อกำหนดการใช้งาน

บริษัท มายแบนด์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (“มายแบนด์”) ขอต้อนรับท่าน (“ลูกค้า” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) เข้าสู่เว็บไซต์ของมายแบนด์

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะถูกนำมาใช้บังคับกับการให้บริการของมายแบนด์ที่จัดให้แก่ท่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการให้บริการจองวงดนตรี การให้บริการจองเครื่องเสียง หรือบริการอื่นใดก็ตาม โดยการเข้า, ค้นหา และใช้งานเว็บไซต์

ท่านทราบดีและตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจเป็นอย่างดี และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน  และนโยบายทั้งหลายนี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที

ข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวนี้จะถือเป็นการลบล้างบรรดาข้อตกลงหรือความเข้าใจอื่นใด (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ระหว่างท่านกับมายแบนด์ที่มีเนื้อความขัดหรือแย้งกับเนื้อความที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ เว้นแต่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงที่จะยินยอมและปฎิบัติตามเนื้อความที่ได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวนี้

 1. คำนิยาม

การกล่าวถึงคำต่างๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือส่วนอื่นใดในเว็บไซด์ ให้หมายความดังต่อไปนี้

  1. การแสดงดนตรี หมายถึง การขับร้อง การเล่นเครื่องดนตรี และ/หรือ การแสดงใดๆ ที่ใช้เสียงดนตรีทำให้เกิดความบันเทิง
  2. เครื่องเสียงหมายถึง เครื่องดนตรี ลำโพง ไมค์อุปกรณ์ต่อสัญญานเสียง และให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการควบคุมดูแลเครื่องเสียง ไฟ จอมอนิเตอร์ เวที
  3. งานกิจกรรมหมายถึง งานอีเว้นท์ งานแต่งงาน งานเลี้ยง งานเปิดตัวสินค้า งานรื่นเริงใดๆ ที่มีการจัดขึ้นทั้งในและนอกอาคารสถานที่
  4. นโยบาย หมายถึง แนวทางปฏิบัติต่างๆ นโยบายการดำเนินงาน นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคืนเงิน คำถามที่พบบ่อย ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้
  5. ศิลปินและวงดนตรี หมายถึง ผู้แทนของวงดนตรี ศิลปิน นักร้อง และนักดนตรีในวงดนตรีนั้นๆ
  6. เว็บไซต์ หมายถึง www.myband.co.th และ Application MYBAND และให้รวมถึงเว็บไซต์ ที่เชื่อมต่อ ส่วนเพิ่มเติมของเว็บไซต์ด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ได้ระบุไว้ ไม่ว่าจะผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ
  7. สัญญาว่าจ้างจัดหาศิลปิน หมายถึง สัญญาจ้างทำของระหว่างท่านกับมายแบนด์ โดยมีวัตถุประสงค์ของสัญญาคือเพื่อจัดหาศิลปินมาทำการแสดง ซึ่งรายละเอียดและข้อกำหนด รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างจัดหาศิลปิน
  8. สัญญาเช่าเครื่องเสียง หมายถึง สัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ระหว่างท่านกับมายแบนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าสังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องเสียง ซึ่งรายละเอียดและข้อกำหนด รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าเครื่องเสียง
 1. ขอบเขตบริการของมายแบนด์
  1. การจอง และจ้างวงดนตรี
   1. มายแบนด์ตกลงเป็นผู้ให้บริการ จัดหา และ/หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อศิลปินและวงดนตรี โดยภายในเว็บไซต์ มายแบนด์ได้จัดให้ท่านสามารถค้นหา ศิลปินและวงดนตรี เข้าชมตัวอย่างการแสดงของ ศิลปินและวงดนตรี รวมถึง ภาพถ่าย ผลงานที่ผ่านมา ตารางการเเสดง รายละเอียดของศิลปินและวงดนตรี และสามารถทำการจองศิลปินและวงดนตรีดังกล่าวเพื่อให้ ศิลปินและวงดนตรีทำการแสดงดนตรีในงานกิจกรรมของท่าน ตามวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านระบุใน (หน้าการจองวงดนตรี)
   2. เมื่อท่านได้ดำเนินการจองศิลปินและวงดนตรีครบทุกขั้นตอนแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากมายแบนด์ผ่านทางโปรไฟล์ของท่านที่เเสดงอยู่ภายในเว็ปไซต์ มายเเบนด์เเละผ่านทางอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ระบบได้รับข้อมูลการจองที่ครบถ้วน ในการจองศิลปินและวงดนตรีผ่านทางเว็บไซต์ คำขอจองวงดนตรี และราคาสำหรับการจองวงดนตรีดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ จะถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันในทางกฎหมาย เกิดเป็นสัญญาว่าจ้างจัดหาศิลปิน ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินเป็นเงินมัดจำการจองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างและค่าใช้จ่ายทั้งหมด มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองวงดนตรีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
   1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ศิลปินและวงดนตรีที่ท่านเลือกจะเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานที่จ้างตามสัญญาว่าจ้างจัดหาศิลปินที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ในกรณีที่วงดนตรี ไม่มีเครื่องดนตรี ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระในการจัดหา หรือออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องดนตรี
   2. อัตราค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆจะระบุไว้ในหน้า จองศิลปิน มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงที่จะยินยอมและปฎิบัติตามอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้
   3. เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 2.5 มายแบนด์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่วงดนตรีทำการแสดงภายใต้งานจ้างตามสัญญาว่าจ้างจัดหาศิลปินที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ โดยการจองศิลปินและวงดนตรีนั้นท่านต้องดำเนินจองศิลปินเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และได้รับการยืนยันการจองจากมายแบนด์ก่อนถึงวันทำการแสดงอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นกรณีการจองด่วนซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างไปตามแต่ละศิลปินและวงดนตรี
  1. การจองและเช่าเครื่องเสียง
   1. มายแบนด์ตกลงให้บริการ จัดหา และ/หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเช่าเครื่องเสียง เพื่อนำมาใช้ในงานกิจกรรมตามความประสงค์ของท่าน ในวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านระบุใน (หน้าการจองเครื่องเสียง) โดยท่านต้องดำเนินการจองเครื่องเสียงล่วงหน้าตามขั้นตอนที่มายแบนด์ได้กำหนดไว้
   2. เมื่อท่านได้ดำเนินการจองเครื่องเสียงครบทุกขั้นตอนแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองเครื่องเสียงจากมายแบนด์ผ่านทางโปรไฟล์ของคุณที่เเสดงอยู่ภายในเว็ปไซต์ มายเเบนด์เเละผ่านทางอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ระบบได้รับข้อมูลการจองที่ครบถ้วน โดยในการจองเครื่องเสียงผ่านทางเว็บไซต์ คำขอเช่าเครื่องเสียง และราคาสำหรับการเช่าดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ จะถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันในทางกฎหมาย เกิดเป็นสัญญาเช่าเครื่องเสียง ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินเป็นเงินมัดจำการจองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างหรือค่าเช่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมด มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเช่าเครื่องเสียงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
   1. อัตราค่าเช่า และค่าใช้จ่ายต่างๆจะระบุไว้ในหน้าจองเครื่องเสียง และมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า และค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงที่จะยินยอมและปฎิบัติตามอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้
  1. การยกเลิกการจอง
   1. ท่านสามารถยกเลิกการจองศิลปินและวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียงได้ก่อนวันจัดงานกิจกรรม โดยมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำ ดังต่อไปนี้
    1. หากท่านดำเนินการยกเลิกการจองล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้ชำระเงินมัดจำครบถ้วนและได้รับการยืนยันการจองจากมายแบนด์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ทางมายแบนด์จะดำเนินการคืนเงินมัดจำการจองให้ท่านในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินมัดจำการจองทั้งหมดที่ท่านได้ชำระแล้ว
    2. หากท่านดำเนินการยกเลิกการจองล่วงหน้าเป็นเวลา 15 - 29 วัน นับจากวันที่ชำระเงินมัดจำครบถ้วนและได้รับการยืนยันการจองจากมายแบนด์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ทางมายแบนด์จะดำเนินการคืนเงินมัดจำการจองให้ท่านในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินมัดจำการจองทั้งหมดที่ท่านได้ชำระแล้ว
    3. หากท่านดำเนินการยกเลิกการจองล่วงหน้าเป็นเวลาน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม มายแบนด์จะดำเนินการยกเลิกการจองวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียงของท่าน แต่จะไม่มีการคืนเงินมัดจำการจองให้แก่ท่าน
    4. เงื่อนไขการคืนเงินมัดจำการจองอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละศิลปิน ในกรณีที่ข้อกำหนดในการคืนเงินมัดจำที่กำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”ฉบับนี้มีความแตกต่างจากที่ระบุไว้ในรายละเอียดการจองของศิลปินนั้นๆ ให้ยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดของศิลปินนั้นๆแทน
    5. การยกเลิกการจองศิลปินและ/หรือเครื่องเสียง จะมีผลเป็นการยกเลิกสัญญาว่าจ้างจัดหาศิลปิน และ/หรือ สัญญาเช่าเครื่องเสียง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่มายแบนด์ได้ใช้ไปเพื่อการเตรียมการตามสัญญาว่าจ้างจัดหาศิลปิน หรือ สัญญาเช่าเครื่องเสียง มายแบนด์มีสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายนั้นภายหลังการเลิกสัญญา
   2. มายแบนด์จะดำเนินการยกเลิกการจองศิลปินและวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียง โดยอัตโนมัติในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลา 3 วันนับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียง ของท่าน
   3. หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียงล่วงหน้าภายหลังการชำระเงินมัดจำแล้วตามข้อกำหนดในข้อ 2.3.1.1, ข้อ 2.3.1.2, ข้อ 2.3.1.3 มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่ท่านยังค้างชำระ และ/หรือที่ได้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาว่าจัดหาศิลปิน และ/หรือสัญญาเช่าเครื่องเสียงในอัตราเต็มจำนวน รวมทั้งค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง และอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางมายแบนด์ได้ใช้ไปเพื่อเตรียมการตามการจองที่ไม่ได้มีการยกเลิกนั้น
  2. เหตุสุดวิสัย

กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ศิลปินและวงดนตรีไม่สามารถทำการแสดงได้ ดังต่อไปนี้

   1. หากศิลปินและวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงในระหว่างที่มีการจ้างหรือนักร้องประจำวงไม่สามารถทำการแสดงได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด มายแบนด์จะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่า(การจัดระดับให้เป็นไปตามที่มายแบนด์กำหนด) หรือมากกว่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน โดยมายแบนด์จะดำเนินการส่งข้อมูลนักร้องใหม่ให้ท่านเลือกก่อนการแสดงเป็นจำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้ท่านตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากท่านตัดสินใจไม่จ้างต่อด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของศิลปินและวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ท่าน และท่านตกลงที่จะไม่ให้มายแบนด์รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจไม่จ้างต่อด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของศิลปินและวงดนตรี หากในกรณีที่เหตุสุดวิสัยข้างต้นเกิดขึ้นในระยะเวลากระชั้นชิด มายแบนด์จะดำเนินการส่งข้อมูลนักร้องใหม่ให้ท่านเลือกก่อนการแสดงเป็นจำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ท่านตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากท่านตัดสินใจไม่จ้างต่อด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของศิลปินและวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า และท่านตกลงที่จะไม่ให้มายแบนด์รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจไม่จ้างต่อด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของศิลปินและวงดนตรี
   1. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้น อันไม่ใช่ความผิดของมายแบนด์ หรือศิลปินและวงดนตรี จนทำให้ศิลปินและวงดนตรีไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ เช่น การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง เป็นต้น มายแบนด์หรือศิลปินและวงดนตรี จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยทันที หากท่านไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าว หรือสถานการณ์ไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติ หรือสถานการณ์ไม่มีความปลอดภัยต่อการแสดงของศิลปินและวงดนตรีก่อนถึงกำหนดเวลาทำการแสดง ศิลปินและวงดนตรีสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆจากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้ และท่านตกลงให้มายแบนด์ไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำ, ค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ได้มีการชำระแล้ว
  1. ข้อจำกัดความรับผิด
   1. มายแบนด์ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งการรับรอง การรับประกัน หรือภาระหน้าที่ไม่ว่าประการใดก็ตาม เกี่ยวกับคุณภาพ สถานะหรือความเหมาะสมของศิลปินและวงดนตรีต่างๆที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลที่มายแบนด์จัดแสดงในหน้าเว็บไซด์เกี่ยวกับศิลปินและวงดนตรีนั้นอ้างอิงตามข้อมูลที่มายแบนด์ได้รับจากศิลปินและวงดนตรี ซึ่งศิลปินและวงดนตรีมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการแจ้งรายละเอียดของศิลปินและวงดนตรี ภาพถ่าย ภาพวีดีโอตัวอย่างการแสดงดนตรี รวมทั้งข้อมูลอื่นที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์ทั้งหมด แม้ว่ามายแบนด์จะได้ใช้ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ในการให้บริการของมายแบนด์ตามสมควรแล้วก็ตาม มายแบนด์ก็ไม่อาจทำการตรวจสอบและไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหลายเป็นความจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นปัจจุบันหรือไม่ มายแบนด์ไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดของข้อมูล ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เป็นความจริง หรือการไม่ให้ข้อมูล ศิลปินและวงดนตรียังคงเป็นผู้รับผิดชอบตลอดเวลาถึงความแท้จริง ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินและวงดนตรีที่จัดแสดงไว้ในเว็บไซต์
   2. มายแบนด์ขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของมายแบนด์ที่จะไม่รับลูกค้าหรือการจองศิลปินและวงดนตรี และ/หรือเช่าเครื่องเสียง (หรือในบางกรณี อาจทำการยกเลิกการจองศิลปินและวงดนตรีและ/หรือเครื่องเสียงที่ยืนยันแล้ว) และ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม มายแบนด์ไม่จำต้องอธิบายถึงเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าว ในกรณีที่มายแบนด์ปฏิเสธหรือยกเลิกการจองศิลปินและวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียง และได้มีการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินมัดจำการจองศิลปินและวงดนตรี และ/หรือเครื่องเสียงคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ มายแบนด์ยังขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของมายแบนด์ที่จะสกัด จำกัดการใช้งาน ผู้ใช้จากเว็บไซต์อย่างถาวรหรือชั่วคราว ผู้ใช้ที่ถูกห้ามใช้งานจะต้องไม่พยายามที่จะใช้เว็บไซต์ภายใต้ชื่ออื่นหรือผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานอื่นซึ่งหากมายแบนด์ตรวจสอบพบข้อมูลด้งกล่าว มายแบนด์มีสิทธิในการระงับการเข้าถึงข้อมูลสำหรับเว็บไซต์หรือบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   1. การจองศิลปินและวงดนตรีผ่านมายแบนด์ ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายแบนด์ขออนุญาตใช้งานจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้ที่ “เพลงที่ศิลปินเล่น”
   2. มายแบนด์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการกระทำ หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงการกระทำใดๆอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีการตกลงกันระหว่างศิลปินและวงดนตรี กับท่านนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งยืนยันการจองของมายแบนด์ การจำกัดความรับผิดนี้ ครอบคลุมทั้ง แต่ไม่จำกัดถึง การแสดงดนตรี และการเล่นเพลงใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความตกลง และการอนุญาตของมายแบนด์
   3. หากเครื่องเสียงที่ท่านเช่า ไม่สามารถใช้งานได้ในวันจัดงานกิจกรรม โดยไม่ใช่ความผิดของท่าน มายแบนด์ตกลงจัดหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันมาชดเชย
 1. ข้อจำกัดการใช้งานเว็บไซด์
  1. มายแบนด์อนุญาตให้แก่ท่านในการใช้สิทธิที่มีขอบเขต อันจำกัด เฉพาะส่วนบุคคล และไม่อาจโอน หรือไม่อาจให้อนุญาตช่วงได้ และอาจเพิกถอนได้ในการเข้าและใช้เว็บไซต์เท่าที่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งาน
  2. มายแบนด์ขอสงวนสิทธิหรือการอนุญาตใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ ของมายแบนด์ และ/หรือศิลปินและวงดนตรี และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่มายแบนด์ตามกฎหมาย ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์เพื่อการสอบถามหรือการจองวงดนตรี และเครื่องเสียงโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  3. ท่านรับรองว่ารายละเอียดการชำระเงินที่ท่านดำเนินการชำระให้แก่มายแบนด์นั้นถูกต้องทั้งหมด และได้ให้ข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องแก่มายแบนด์และยินยอมให้มายแบนด์ใช้รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการติดต่อกับท่านในกรณีที่ความจำเป็น
  4. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต(ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมายแบนด์ก่อนล่วงหน้า
  5. ท่านตกลงที่จะไม่ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่อาจเห็นได้ว่าเป็นการอันตราย อนาจาร ลามก ไม่เหมาะสม ชั่วช้าเลวทราม รุนแรง หมิ่นประมาท ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหยียดสีผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ ดูหมิ่น ข่มขู่ หลอกลวง รบกวน เกลียดชัง หรือที่อาจถูกต่อต้านได้ประการอื่น ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลหมิ่นประมาท กล่าวร้าย แจ้งเท็จ หรือดูหมิ่น
 2. ข้อกำหนดการใช้งานนี้สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดใช้บังคับไม่ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะบังคับได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่และไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดที่มีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับได้
 3. ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย
 4. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายใช้การเจรจาภายนอกชั้นศาลก่อน หากไม่สามารถเจรจาให้ได้ข้อยุติได้ ภายใน 60 วัน ให้นำข้อพิพาทดังกล่าวฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีต่อไป
 5. การใช้บริการใดๆภายใต้การดูแลของมายแบนด์ทั้งในเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มใดๆของมายแบนด์ รวมไปถึงเอกสาร ข้อมูล การดูแล การติดต่อสื่อสาร หรือการพูดคุยใดๆ ซึ่งอาจได้มาซึ่ง หรือสร้างสรรขึ้น ซึ่งงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญา หรือสามารถนำไปต่อยอด หรือจดทะเบียนสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาได้ ให้ตกเป็นของมายแบนด์ทั้งสิ้น รวมไปถึงโพสต์ที่ได้มีการเขียนขึ้นในเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มใดๆของมายแบนด์ มายแบนด์จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ รวบรวม จัดหมวดหมู่ หรือนำไปต่อยอดซึ่งงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญานั้น

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น